Twój slogan firmowy

Projekt E-OBYWATEL

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia, Zarząd Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży RP w Gdańsku, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Fundacja Progres, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie „E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE”.
Projekt jest przygotowywany w związku z planowanym we wrześniu br. ogłoszeniem konkursu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” 2014-2020.
Do udziału w projekcie zapraszamy Gminy liczące do 100 tys. mieszkańców z terenu całej Polski. Projekt będzie projektem „zamkniętym” tzn. skierowanym tylko i wyłącznie do tych gmin, które wyrażą wolę udziału i współpracy w ramach projektu. Planowany termin rozpoczecia realizacji to I kwartał 2016 r. Okres wdrażania projektu obejmie 36 miesięcy.
Głównym celem projektu jest zwiększenie „kompetencji cyfrowych” u mieszkańców Gmin objętych projektem poprzez bezpłatną ofertę udziału w stacjonarnych szkoleniach organizowanych w gminach, jak również nowoczesnych form edukacji zdalnej np. szkoleń i materiałów umieszczonych dla uczestników projektu na platformie internetowej.
Jest to szczególna szansa dla Gminy i jej mieszkańców gdyż:
 Przez okres 3 lat mieszkańcy będą mieli zapewniony bezpłatny wachlarz szkoleń podnoszących ich kompetencje począwszy od nauki korzystania z Internetu, obsługi komputera, poprzez bardziej zaawansowane umiejętności wykorzystywania tych narzędzi informatycznych
 Mieszkańcy gminy będą mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących ich w praktyczny sposób do korzystania z coraz bardziej powszechnych i niezbędnych w życiu e-usług publicznych w takich obszarach jak np. :
- sprawy obywatelskie,
- ochrona zdrowia,
- świadczenia społeczne,
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- wymiar sprawiedliwości,
- informacje sektora publicznego
- załatwianie spraw urzędowych on-line,
- zdobywanie potrzebnych informacji urzędowych
- składanie deklaracji, informacji i innych dokumentów w celu rozliczania podatków
 W każdej z gmin biorącej udział w projekcie zostanie powołany Ośrodek Cyfrowych Kompetencji [OCK], w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie:
 skorzystać ze szkoleń stacjonarnych oraz internetowych oferowanych w ramach projektu,
 uzyskać pomoc edukacyjną i wsparcie zatrudnionych przez realizatorów projektu na potrzeby OCK Lokalnych Trenerów Kompetencji Cyfrowych,
Projekt „E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE”
 skorzystać z Internetu i platformy internetowej uruchomionej w ramach
projektu.
Warunkiem powołania OCK będzie udostępnienie przez Gminę lokalu, na potrzeby
realizacji projektu dla jej mieszkańców np. kącika/pomieszczenia bibliotece gminnej,
sali w gminym ośrodku kulutury, szkolnej pracowni komputerowej, świetlicy,
ochotniczej straży pożarnej. Istotnym jednak będzie, aby w miejscu tym znajdował się
dostęp do Internetu oraz kilka stanowisk komputerowych. W ramach projektu na
potrzeby OCK zostanie również zapewniony nowy sprzęt IT w celu uzupełnienia
infrastruktury udostępnionej przez Gminę, a także przewidywana jest możliwość
sfinansowania drobnych prac modernizacyjnych, głównie w aspekcie zapewnienia
odpowiednich warunków dla odwiedzających Ośrodek niepełnosprawnych
mieszkańców Gminy lub osób w wieku starszym.
Dzięki powyższemu mieszkańcy zyskają miejsce, w którym stale będą mogli
podwyższać swoje kompetencje, również po zakończeniu realizacji projektu.
 W każdej z Gmin objętej projektem zostaną specjalnie przygotowani do pracy z
mieszkańcami na rzecz podnoszenia ich kompetencji cyfrowych – Lokalni Trenerzy,
którzy dzieki zaangażowaniu w prace OCK nabędą doświadczenie umożliwiające
kontynuację działań również po jego zakończeniu. Aby były to osoby znające lokalne
środowisko, problemy i potrzeby mieszkańców, na etapie przygotowywania
szczegółowych założeń projektu (po ogłoszeniu konkursu) będziemy prosić Gminy o
rekomendowanie kandydatów na Lokalnych Trenerów w celu zapewnienia
odpowiedniego wsparcia na miejscu w OCK.
 Szkolenia oraz inne formy wsparcia oferowane w ramach projektu będą dedykowane
do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy. W ramach projektu mieszkańcy
gminy zostaną podzieleni na grupy o zróżnicowanych poziomach kompetencji
cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, seniorów.
W rezultacie powyższych działań, dzięki zaangazowaniu się Gmin do udziału w projekcie,
powstanie realna szansa i możliwość poprawy kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców,
zwiekszenia stopnia wykorzystywania e-usług publicznych również świadczonych na poziomie
lokalnym, podejmowania inicjatyw mających na celu diagnozę potrzeb i wdrażanie w Gminach
nowych rozwiązań w zakresie elektroniczych usług publicznych, co w konsekwencji wpłynie
na rozwój Gminy.
Serdecznie zachęcamy do składania wstępnych deklaracji udziału w projekcie poprzez
przedłożenie Listu intencyjnego.
Dziękujemy i zachęcamy do współpracy