Twój slogan firmowy

Zapytanie na wykonanie Studium Wykonalności

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Zielona Góra, dnia 2016-05-23

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Lubuskiego

ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra

NIP.: 929-10-03-751

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy" realizowanego w ramach programu unijnego RPO Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.

Przedmiot zamówienia zostanie opracowany zgodnie z Instrukcją do opracowania Studium

Wykonalności dla projektów ubiegających się o wsparcie z RPO

2. Przedmiot Umowy zostanie sporządzony w programie MS WORD w wydruku (3 egzemplarze) oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.07.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu zalączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

1) opatrzona pieczątką firmową.

2) posiadać datę sporządzenia,

3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

4) podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Oddział Wojewódzki ZOSP RP WL, ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra do dnia 01.06.2016 r. do godz. 10:00

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.06.2016 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena-100 %

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJ KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem faksu

bądź poczty elektronicznej, wskazując jednocześnie datę i miejsce podpisania umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba prowadząca sprawę: Elżbieta Polak tel. 68 325 57 79 .

IX. ZAŁĄCZNIKI

1) Formularz cenowy - Załącznik Nr 01

Zamawiający zastrzega możliwość:

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.