Twój slogan firmowy

unormowania prawne dla OSP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

INFORMACJA o działaniach podjętych w celu zmian unormowań prawnych związanych z ochroną przeciwpożarową:

I. Ubezpieczenie społeczne rolników - kierowców OSP.
1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831), która m.in. w ustawie o ubezpieczeniu spo-łecznym rolników dodała art. 5b o treści:
„1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykony-wania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpiecze-niem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcz-nym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, może w każdym czasie odstą-pić od ubezpieczenia, składając w Kasie oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zo-stało złożone w Kasie.”
Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, mogą złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego do-tyczy decyzja, o ile spełniali w okresie objętym wnioskiem warunki określone w art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wniosek ten musi być złożony w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do końca czerwca 2014 r.
Informacja o treści ustawy została opublikowana na stronie internetowej ZOSP RP oraz w miesięczniku „Strażak”, a nadto zostały opublikowane w ten sam sposób wzory wniosku o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników i ich domowników w okresie, którego dotyczą wydane dotąd decyzje o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

II. Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi OSP.
6 listopada 2014 r. grupa posłów PSL, niez., KPSP, PO, SLD złożyła po-selski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, który przewiduje dodanie w art. 106 ust. 3 o treści „Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3 oraz kierowców ochotniczych straży pożarnych.”
25 listopada 2014 r. projekt ustawy skierowany został do Biura Analiz Sejmowych celem wydania opinii co do zgodności projektu z prawem Unii Eu-ropejskiej oraz skierowany został do konsultacji.
Uchwalenie ustawy zniosłoby m.in. dla strażaków OSP obowiązek ukoń-czenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, który miały pro-wadzić ośrodki doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego.

III. Syreny alarmowe - taryfa energetyczna.
W dniu 4 marca 2014 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, który dotyczy zmiany sposobu ustalania cen i stawek opłat za paliwa gazowe lub energię elektryczną dla jednostek ochrony przeciwpożarowej (druk sejmowy nr 2508). Projekt ten jest zgodny w swej treści z oczekiwaniami środowiska strażackiego.
Przewiduje, że przedsiębiorstwo energetyczne tworzy odrębną grupę tary-fową dla odbiorców przyłączonych do sieci, niezależnie od poziomu napięcia znamionowego sieci, będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej, o któ-rych mowa w art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-ciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), biorąc pod uwagę znaczenie tych jednostek dla realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
I czytanie w komisjach odbyło się 10 lipca 2014 r.

IV. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne dla strażaków ochotników poszkodowanych podczas działań ratowniczych lub szkolenia.
Postanowieniem nr 47 z 25 sierpnia 2014 r. Marszałek Sejmu przyjął za-wiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”. Ko-mitet utworzyli strażacy z Ustronia Morskiego.
Aktualnie obowiązujące przepisy art. 26 ustawy o ochronie przeciwpoża-rowej nie przewidują uprawnienia poszkodowanego strażaka OSP do zasiłku chorobowego oraz zasiłku rehabilitacyjnego.
W obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpoża-rowej zaproponowano w art. 26 dodanie w ust. 1 pkt 1a i 1b oraz dodanie ust. 3a i 3b o treści:
1a) zasiłek chorobowy - dla osoby poszkodowanej, której niezdolność do pracy spowodowana została uszczerbkiem na zdrowiu doznanym w związku z udzia-łem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach;
1b) świadczenie rehabilitacyjne - dla osoby poszkodowanej, która po wyczer-paniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
3a.    Zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne, o których mowa w ust. / pkt la i 1b, przysługują w wysokości kwot ustalanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przy przyjęciu jako podstawy wymiaru świadczenia kwoty minimalnego wyna-grodzenia ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, i są wypłacane przez podmioty ponoszące koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej.
3b.    Zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt la i 1b, przysługujące osobie poszkodowanej będącej członkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustala i wypłaca właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
Uchwalenie ustawy w proponowanej w projekcie wersji sprawiłoby, że zasiłek chorobowy przysługiwać będzie poszkodowanemu strażakowi OSP tak-że w przypadku, gdy nie przysługuje mu zasiłek chorobowy z innego tytułu (np. zatrudnienia).
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza spotkała się z poparciem struktur Związku, gdzie rozpowszechniana jest informacja o sposobie składania podpi-sów popierających projekt.
Zebrano ponad 105 tys. podpisów. Z uwagi na rozmowy jakie z inicjatorami nowelizacji ustawy przeprowadziła Pani Premier Ewa Kopacz projekt ustawy z podpisami trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a nie do Sej-mu. 12 listopada 2014 r. Pani Teresa Piotrowska, Minister Spraw Wewnętrz-nych spotkała się przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Zapowiedziała, że spotka się z poselskim zespołem strażaków, aby omówić propo-zycje przygotowane przez Komitet. Minister Spraw Wewnętrznych spotkała się w końcu listopada z poselskim zespołem strażaków w sprawie podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gdzie za punkt wyjścia zostanie przyjęty obywatelski projekt zmiany ustawy.

V. Nieudane (jak dotąd) próby zmian legislacyjnych.
1)    Wydłużenie maksymalnego wieku strażaka ochotnika uprawniający do udziału w działaniach ratowniczych poza 65. rok życia.
2)    Jednoznaczne zapisanie w przepisach rangi ustawowej prawa do używania syren alarmowych przy powiadamianiu o działaniach ratowniczych OSP.
3)    Możliwość przekazywania nieruchomości na cele związane z ochrona prze-ciwpożarową w drodze darowizn na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 2 kwietnia 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 518).
4)    Rozwianie wątpliwości prawnych co do tego, czy wśród podmiotów upraw-nionych do wykonywania ratownictwa wodnego znajdują się OSP, które tę działalność prowadziły dotąd. Wskazana byłaby tu odpowiednia nowelizacja ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240).


informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
8 I 2015  r.