Twój slogan firmowy

Dostawa pojazdów dla OSP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Lubuskiego ogłasza przetarg
prowadzony w trybie przetaru nieograniczonego na "Dostawę pojazdów dla Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego".

I.    Informacje o Zamawiającym
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w imieniu którego działa
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5,
65-074 Zielona Góra
(w budynku Komendy Miejskiej PSP).
tel: 68 325 57 79
mail : biuro@zosprp.com
zwany w dalszej części Zamawiającym
zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą:
„Dostawa pojazdów dla Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego”

II.    Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

III.     Opis przedmiotu zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa 13 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych  i 1 specjalnego operacyjnego z funkcją ratowniczą w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu pn. "Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy" realizowanego w ramach programu unijnego RPO Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.
2.    Zamówienie składa się z dwóch części:
1)    Część I – „dostawa wozów strażackich” zamówienia obejmuje dostawę 13 sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4,
2)    Część II -  „dostawa samochodu specjalnego operacyjnego z funkcją ratowniczą” zamówienia obejmuje dostawę 1 sztuki samochodu specjalnego operacyjnego z funkcją ratowniczą.