Twój slogan firmowy

Projekt RPO

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w imieniu którego działa Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Wpj. Lubuskiego w Zielonej Górze realizuje projekt  pt.” Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy".

Projekt współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś. Priorytetowa 4 „ Środowisko i kultura”, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.

Przedmiotem projektu jest inwestycja służąca stworzeniu i wsparciu systemu przeciwdziałania katastrofom naturalnym na terenie województwa lubuskiego (w tym w szczególności przeciwdziałania zagrożeniom związanym z powodziami). Celem głównym projektu (na poziomie rezultatu) jest wsparcie jednostek OSP w województwie lubuskim w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego oraz w zakresie innych zagrożeń nadzwyczajnych poprzez doposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Osiągnięciu celu bezpośredniego służyć będzie (na poziomie produktów) zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w sprzęt ratowniczy dla 13 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubuskiego, tj. OSP Bobrowice, OSP Brzeźnica, OSP Przyborów (gmina Nowa Sól), OSP Trzebiechów, OSP Siedlnica (gmina Wschowa), OSP Lubniewice, OSP Rąpin (gmina Drezdenko), OSP Lubiszyn, OSP Niekarzyn (gmina Skąpe), OSP Kowalów (gmina Rzepin), OSP Zawada w Zielonej Górze, OSP Międzyrzecz – Obrzyce, OSP Złotnik (gmina Żary). Wszystkie w/w jednostki OSP wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, którego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Elementem uzupełniającym jest zakup lekkiego pojazdu specjalnego dla ZOSP RP WL w Zielonej Górze do koordynacji działań ratowniczych. Wszystkie jednostki charakteryzują się wysoką gotowością bojową (wyszkolenie strażaków -ochotników oraz zaplecze garażowe - socjalne), jednakże sprzęt, który w chwili obecnej posiadają uniemożliwia im podejmowanie skutecznych akcji w zakresie ratownictwa powodziowego, technicznego, medycznego i pożarowego. Zakłada się istotne skrócenie czasu podjęcia skutecznych akcji ratunkowych oraz potencjał do koordynacji działań wspólnych w przypadku zdarzeń masowych i rozległych zagrożeń (np. powodzie). Wnioskodawca - z uwagi na znacznie większe potrzeby dosprzętowienia jednostek - będzie wnioskował (w przypadku pojawienia się wolnych środków na koncie RPO lub w wyniku oszczędności poprzetargowych) o rozszerzenie projektu o kolejne skuteczne jednostki OSP.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 985 511,30 PLN , w tym wkład Funduszy Europejskich stanowi 82,41 % tj, 9 043 023,42 zł