projekt unijny-samochody dla OSP

Informacje o nas » projekt unijny-samochody dla OSP

Kolejny projekt unijny  na rzecz OSP

w ramach RPO Lubuskie 2020

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w imieniu którego działa Oddział wojewódzki ZOSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze realizuje kolejny projekt pt.:

„Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami,  powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w średnie samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

   4 – Środowisko i Kultura

Działanie 4.1 – Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

Przedmiotem projektu jest inwestycja służąca stworzeniu i wsparciu systemu przeciwdziałania katastrofom naturalnym na terenie woj. lubuskiego (w tym w szczególności przeciwdziałania zagrożeniom związanym z powodziami). Celem głównym projektu jest wsparcie jednostek OSP w woj. lubuskim w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego oraz innych zagrożeń nadzwyczajnych poprzez doposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

Wartość ogólna projektu                             - 14.261.400,-

Dofinansowanie z UE                     - 11.646.000,-

Umowa z p. Elżbietą Anną Polak Marszałkiem Województwa Lubuskiego na realizację projektu została podpisana 23 kwietnia 2019.

Planowany termin zakończenia projektu – marzec 2020 r.

Projekt zakłada zakup 18 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP doposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy do działań w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego:

- pompy pływające

- pompy szlamowe

- skafandry do pracy w wodzie

- zapory przeciwpowodziowe

Jest to projekt partnerski – partnerzy to 18 Gmin z terenu województwa lubuskiego .

Samochody przeznaczone są dla następujących jednostek :

1.       OSP Mościce,

2.        OSP Połecko,

3.        OSP Bytnica,-

4.       OSP Siedlisko,

5.       OSP Trzeciel,

6.        OSP Bledzew,

7.       OSP Białków,

8.       OSP Dobiegniew,

9.       OSP Słońsk,

10.     OSP Rogoziniec,

11.     OSP Stare Strącze,

12.     OSP Czerwieńsk,

13.    OSP Pomorsko,

14.    OSP Małomice,

15.    OSP Konin Żagański,

16.    OSP Trzebiel,

17.    OSP Jasień,

18.    OSP Lipinki Łużyckie

14 z  w/w jednostek OSP wpisane są do KSRG, którego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (głównie OSP). Wszystkie jednostki charakteryzują się wysoką gotowością bojową (wyszkolenie strażaków -ochotników oraz zaplecze garażowe - socjalne), jednakże sprzęt, który w chwili obecnej posiadają uniemożliwia im podejmowanie skutecznych akcji w zakresie szeroko rozumianego  ratownictwa.

Zakłada się istotne skrócenie czasu podjęcia skutecznych akcji ratunkowych oraz potencjał do koordynacji działań wspólnych w przypadku zdarzeń masowych i rozległych zagrożeń (np. powodzie). Wniosek ma charakter kompleksowy - obejmuje wsparciem OSP z każdego powiatu ziemskiego Województwa Lubuskiego.