Twój slogan firmowy

Przetarg na 2 średnie samochody

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze

ul. Kasprowicza 3/5,  65-074 Zielona Góra

zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą:

„Dostawa pojazdów dla Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego”1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 średnich fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 - w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu pn. "Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze
i specjalistyczny sprzęt ratowniczy" realizowanego w ramach programu unijnego RPO Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.

2. Zamówienie nie jest podzielone na części.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać standardy techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu - zał. nr 4 do SIWZ.

4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.

5. Oznaczenie wg CPV: 34144210-3 Wozy strażackie, 35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa, 34114000-9 Pojazdy specjalne.

6. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

7. Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 ustawy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

8. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1