Twój slogan firmowy

przetarg na wyposażenie 2

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w imieniu którego działa
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5,
65-074 Zielona Góra
tel: 68 325 57 79
mail : biuro@zosprp.com
zwany w dalszej części Zamawiającym
zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą:
„Zakup zestawów umundurowania ochronnego wysokiej specjalizacji oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP”

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:30.

II.    Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą,
w trybie przetargu nieograniczonego.
III.     Opis przedmiotu zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów umundurowania ochronnego wysokiej specjalizacji oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP - w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu pn. "Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze
i specjalistyczny sprzęt ratowniczy" realizowanego w ramach programu unijnego RPO Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.
2.    Zamówienie jest podzielone na 4 części:
•    Część 1, obejmującą dostawę asortymentu tj. ubrania ochronne specjalne, kominiarki,
•    Część 2, buty strażackie specjalne, hełmy strażackie bojowe, rękawice specjalne  strażackie,
•    Część 3, obejmującą drabiny ratownicze
•    Część 4, obejmującą węże tłoczne (W52) oraz prądownice z nakładką

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia w zakresie liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.
3.    Przedmiot zamówienia musi spełniać standardy techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu -  zał. nr 4 do SIWZ.
4.    Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do 15 końcowych odbiorców ( jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubuskiego) na koszt Wykonawcy
5.    Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał.  nr 5 do SIWZ.
6.    Oznaczenie wg CPV:  35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca; 18832000-0 Obuwie specjalne
7.    Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować   jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.
8.    Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 ustawy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.
9.    Zamówienie jest współfinansowane w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1