sprawozdawczość w OSP za 2018 r

Informacje o nas » sprawozdawczość w OSP za 2018 r

 
 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego ponownie  przekazuje informacje dotyczące zmiany przepisów dotyczących sprawozdawczości w OSP.
 
Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany od 1 października 2018 r. W myśl zmienionych przepisów, od stycznia 2019 r. obowiązuje wyłącznie elektroniczne przekazywanie dokumentów, podpisane podpisem elektronicznym.
 
Obowiązki OSP wobec nowych przepisów:
1. OSP, które prowadzą uproszczoną ewidencję księgową (na podstawie decyzji Zarządu przekazanej Urzędowi Skarbowemu) składają:
    - deklarację  CIT 8 do 31.03.2019 r. – deklaracja musi być podpisana podpisem elektronicznym – można skorzystać z pośrednictwa biura rachunkowego lub upoważnić osobę posiadającą podpis kwalifikowany;
 
2. OSP, które prowadzą rachunkowość wg ustawy o rachunkowości (czyli sporządzają sprawozdanie finansowe) składają do Urzędu Skarbowego:
    -  deklarację CIT 8 do 31.03.2019 r.  podpisaną podpisem elektronicznym,
    - sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od zatwierdzenia, jednak nie później niż do 31 marca 2019 r. –
      Sprawozdanie musi być podpisane podpisem elektronicznym przez każdego członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uzyskać podpis elektroniczny płatny ok. 300 zł i ważny 2 lata, albo uzyskać bezpłatnie tzw. profil zaufany – więcej informacji  o profilu zaufanym w załączonym linku - https://epuap.gov.pl/wps/portal
    Załączamy również link do strony, która opisuje krok po kroku jak podpisać sprawozdanie finansowe podpisem ePUAP  - https://publicystyka.ngo.pl/jak-podpisac-sprawozdanie-finansowe-organizacji-za-pomoca-bezplatnego-podpisu-zaufanego-epuap
    W załącznikach obowiązujące zgodnie z ustawą o rachunkowości wzory druków sprawozdań finansowych, które powinny być  stosowane przez stowarzyszenia (wzór bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej).
 
3. OSP, które prowadzą działalność gospodarczą i są wpisane do Rejestru przedsiębiorców:
    - deklarację CIT 8 do 31.03.2019 podpisaną podpisem elektronicznym,
    - sprawozdanie finansowe, nazywane odtąd także e-sprawozdaniami) które muszą być sporządzane w formie elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w postaci struktur logicznych i formatu (XML) udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i wysłane do KRS.
 
W przypadku OSP, które zatwierdziły już sprawozdania finansowe i miały obowiązek przekazania go do Urzędu Skarbowego, należy wystąpić do US o przywrócenie terminu do złożenia sprawozdania.
 
Nowe, zmienione przepisy są bardzo niewygodne i obciążające dla OSP, w tej sprawie Prezes Zarządu Głównego złożył pismo do Ministerstwa Finansów o wyłączenie z tego obowiązku jednostek OSP. Na razie brak jest odpowiedzi.
 
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z naszym Biurem, będziemy wspierać i pomagać w miarę naszych możliwości i uprawnień.
Osobą kompetentną w tym zakresie jest pani Agnieszka Mach.