zapytanie ofertowe - obsługa prawna

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » zapytanie ofertowe - obsługa prawna

ZAPYTANIE  OFERTOWE  nr  2/RPO/2019

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w imieniu którego działa Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – jako beneficjent
i realizator projektu pt. „
Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami
i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy- etap II
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 9. Środowisko i kultura, Działanie 4.1. Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom – zaprasza do złożenia oferty na świadczenie obsługi prawnej ww. projektu.

 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w imieniu którego działa Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

ul. Kasprowicza 3/5

65-074 Zielona Góra

2.    Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej projektu Tworzenie systemu ratownictwa
i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy- etap II
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 9. Środowisko i kultura, Działanie 4.1. Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom.

3.1.    Zakres rzeczowy

Obsługa prawna ma na celu zabezpieczenie od strony prawnej procesu realizacji projektu, w szczególności w zakresie prawidłowości realizowanych procedur i zawieranych w ramach projektu umów. Zamawiający wymaga, aby obsługa prawna realizowana w ramach niniejszego zamówienia polegała w szczególności na:

1) świadczeniu pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1870), bądź odpowiednio ustawą z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1999 ze zm) oraz wytycznymi niniejszego projektu;

2) przygotowywaniu projektów wystąpień do sądów, organów ścigania i innych instytucji w związku
z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, cywilnymi i karnymi;

3) zastępstwie sądowym w postępowaniach administracyjnych, cywilnych i karnych;

4) uczestniczeniu w spotkaniach oraz prowadzonych postępowaniach pojednawczych i negocjacjach;

5) sporządzeniu i opiniowaniu projektów umów;

6) przygotowanie i opiniowanie formularzy, pism, dokumentów dotyczących niniejszego projektu;

7) opiniowaniu projektów zarządzeń wewnętrznych;

8) sporządzaniu pisemnych opinii prawnych;

9) udzielaniu ustnych konsultacji prawnych;

10) udzielaniu pisemnych odpowiedzi na pytania bądź zagadnienia prawne;

11) udzielaniu Zamawiającemu informacji o nowych regulacjach prawnych;

12) udzielaniu pomocy prawnej pracownikom merytorycznym Zamawiającego w związku z realizacją przez nich zadań dotyczących przedmiotowego projektu

 

W załączeniu do pobrania plik z dokumentami i zapytaniem ofertowym