Twój slogan firmowy

 • Mistrzostwa Województwa w Halowej Piłce Nożnej Drużyn OSP

  14 marca br. w Słubicach odbyły się Mistrzostwa Województwa w Halowej Piłce Nożnej Drużyn OSP. Były to zarazem eliminacje wojewódzkie.

  Więcej
 • Zmiany ubezpieczenia w KRUS

  Zmiany w ubezpieczeniach KRUS w przypadku prac wykonywanych przez członków OSP w oparciu o umowy zlecenie.

  Więcej
 • Spotkanie w Łagowie 27.02.2015r.

  Roczna narada Kadry Kierowniczej Ochrony Przeciwpożarowej

  Połączone z posiedzeniem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego.

  Podpisanie Porozumienia o współpracy ze Związkiem Straży Pożarnych Usteckiego Kraju w Republice Czeskiej.

  Podpisanie planu pracy na 2015 r. ze Związkiem Straży Pożarnej Brandenburgii

  W piątek 27 lut­ego br. ośrod­ku "Leśnik" w Łago­wie od­było się po­sied­ze­nie Pre­zy­di­um Zarządu Odd­ziału Wo­jewódz­kie­go Związku OSP RP Wo­jewództ­wa Lubus­kie­go, połączone ze spotkaniem kadry kierowniczej ochrony przeciwpożarowej województwa. Na spotkaniu pod­su­mo­wa­no działania strażaków ochot­ników w 2014 ro­ku oraz nak­reślo­no główne kie­run­ki działań w ro­ku 2015. Na po­sied­ze­nie przy­było wie­lu zna­ko­mi­t­ych gości między in­ny­mi Pa­ni Ka­t­ar­zy­na Osos - Wo­je­wo­da Lubu­ski, Pa­ni Ali­c­ja Ma­kars­ka - członek Zarządu Wo­jewództ­wa Lubus­kie­go, nad­bry­ga­dier druh Ry­s­zard Dąbro­wa - Ko­men­dant Rek­tor Sz­koły Głównej Służby Pożar­nic­zej, nad­bry­ga­dier druh Sta­nisław Węsier­ski, druh Sta­nisław Dy­cha - członek Pre­zy­di­um Zarządu Główne­go Zw. OSP RP, st. bryg. Hu­bert Ha­ra­si­mo­wicz - Ko­men­dant Wo­jewódz­ki PSP w Gor­zo­wie Wlkp., Leszek Banach Dy­rek­tor Re­gio­nal­nej Dy­rek­c­ji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Prezesi Powiatowi ZOSP RP, Sta­ros­to­wie oraz Ko­men­dan­ci Powia­to­wi PSP. Przy­były de­le­ga­c­je Związku Straży Pożar­nej Bran­den­bur­gii na czele z Siegwartem Schippelem Prezydentm oraz Manfredem Gerdesem i Carlą Krahl oraz Usteckie­go Kra­ju z Re­pu­bli­ki Czes­kiej na czele z Prezesem Jiri Henc.

  W trakcie spotkania podpisano Porozumienie o współpracy ze Związkiem Straży Pożarnych Usteckiego Kraju w Czeskiej Republice oraz plan pracy na 2015 ze Związkiem Straży Pożarnych Brandenburgii.
  Gościem sz­c­zególnym był Pan Ma­ri­an Ma­zu­r, który przy­je­chał z mie­js­cowości Strzelc­zys­ka na Ukrai­nie. To właśnie dla strażaków tej je­dy­nej na Ukrai­nie Pols­kiej wsi prze­każemy wspólnie z part­ner­a­mi z Bran­den­bur­gii śred­ni sa­mochód bo­jo­wy.

  Strzelc­zys­ka, wieś tuż za polską gra­nicą. 114 domów, około 500 mies­z­kańców. Sa­mi Po­la­cy! W e wsi ro­zma­wia się po pols­ku. Pols­ka pa­ra­fia, pol­ski ksiądz. I pisz­cząca bie­da. – Już trochę zaczęło być le­piej kie­dy przy­szła wo­j­na. Strzel­ają da­le­ko ale i u nas skut­ki są . Hryw­na padła, młod­zi ucie­k­li przed wo­js­kiem. A my chce­my ut­wor­zyć we wsi Ochot­niczą Straż Pożarną. Na Ukrai­nie nie ma ta­kich for­mac­ji, za­wo­dow­cy da­le­ko wiec umyśli­liśmy sobie wsiąść wzór z Pol­ski –. opowied­ział o mar­ze­niu wsi – o tym by pows­tała tam Ochot­nic­za Straż Pożar­na.

  Druh Prezes Edward Fedko już w ubiegłym roku nawiązał kontakt z panem Marianem, wspólnie ze strażakami z Brandenburgii znaleźli samochód - wy­cofa­ny z pod­ziału bo­jo­we­go w niemieckiej straży ale spraw­ny i z ma­luśkim prze­bie­giem. My Pol­scy strażacy wy­po­sażamy ten sa­mochód w sprzęt i um­un­du­ro­wa­nie i będzie to pols­ko-nie­miecki wkład w pows­ta­nie Ochot­nic­zej Straży Pożar­nej w pols­kiej wios­ce Strzelc­zys­ka. Pols­kiej choć już po­za kra­jem.


   

   

  Więcej
 • Nowe zasady sporządania sprawozdań

  Informacha o nowych zasadach sporządxzania sprawozdań finansowych przez ochotnicze straże pożarne

  Więcej
 • Apel producentów filmu "Strażacy"

  List producentów "Strażaków" do OSP

  Więcej
 • Wnioski o nadanie odznaczeń

  Prosimy o składnie wniosków

  Więcej

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

 

Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
mieści się w Zielonej Górze przy ulicy Kasprowicza 3/5, 
kod pocztowy 65-074 (w budynku Komendy Miejskiej PSP).

tel: 68 325 57 79, 45 75 623
695 886 802

mail : biuro@zosprp.com

Obsada Biura:
Dyrektor Biura Elżbieta Polak
Główna Księgowa Agnieszka Kretowicz-Mach
Specjalista Angelika Szymońska

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dąbrowskiego 3
(budynek Komendy Miejskiej PSP)

tel: 95 720 62 23, 695 886 804

mail : gorzow@zosprp.com

Obsada Biura :
Starszy specjalista Irena Mądrowska - Kaźmierska.

 

PRZYDATNE LINKI :


WUS Brzeziny Platforma Edukacyjna Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZOSP RP Kirowy GościniecKaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o.